Krakowska Akademia Neurologii Sp. z o. o.
Centrum Neurologii Klinicznej
ul. Ariańska 7/3
31-505 Kraków

Badania z aktywną rekrutacją
wskazanie protokół tytuł badania faza lek czas trwania badania
Udar 1160.189 Randomizowane, podwójnie zaślepione badanie, porównujące skuteczność i bezpieczeństwo doustnego inhibitora trombiny w postaci eteksylanu dabigatranu (110 mg lub 150 mg, doustnie dwa razy na dobę), w porównaniu do kwasu acetylosalicylowego (100 mg doustnie raz na dobę) w prewencji wtórnej udaru u pacjentów z udarem zatorowo pochodnym o nieustalonym źródle.  III Dabigatran do 3 lat
Ch. Alzheimera D5010C00009
Amaranth
Wieloośrodkowe, 24-miesięczne badanie kliniczne prowadzone metodą randomizacji i podwójnie ślepej próby w grupach równoległych z zastosowaniem placebo w grupie kontrolnej oceniajace skuteczność, bezpieczeństwo stosowania, tolerancję, biomarkery i farmokinetykę preparatu AZD3293 w leczeniu wczesnej postaci choroby Alzheimera (badanie AMARANTH).  II/III
AZD3293
(inhibitor BACE1)
24 miesiące
(118 tygodni)
Ch. Alzheimera BN29552 Wieloośrodkowe, randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo, badanie III-ej fazy prowadzone w grupach równoległych oceniające skuteczność i bezpieczeństwo Crenezumabu u pacjentów z prodromalną do łagodnej postaci choroby Alzheimera. III Crenezumab 117 tygodni z mozliwością przedłużenia
Ch. Parkinsona IN11004 Wieloośrodkowe, randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, podwójnie pozorowane badanie fazy iii z grupą kontrolną otrzymującą aktywne leczenie mające na celu porównanie bezpieczeństwa i skuteczności stosowania kontrolowanego uwolnienia z opóźnioną migracją z żołądka leku Accordion Pill™ Carbidopa/Levodopa (AP-CD/LD) w porównaniu do leczenia CD/LD o natychmiastowym uwalnianiu u pacjentów z chorobą Parkinsona z występującymi fluktuacjami). III Accordion Pill™ 32 tygodnie  
Klasterowe Bóle Głowy TV48125-CNS-30058 Wieloośrodkowe, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, podwójnie pozorowane badanie oceniające bezpieczeństwo długoterminowego stosowania TEV-48125 w zapobieganiu klasterowemu bólowi głowy. III TEV-48125 68 tygodni  
Epizodyczne Klasterowe Bóle Głowy TV48125-CNS-3005 Wieloośrodkowe, randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, podwójnie pozorowane, kontrolowane placebo badanie porównujące skuteczność i bezpieczeństwo stosowania 2 schematów dawkowania (dożylnego/podskórnego i podskórnego) TEV-48125 z placebo w zapobieganiu występowaniu epizodycznego klasterowego bólu głowy. III TEV-48125 13 tygodni  
Przewlekłe Klasterowe Bóle Głowy TV48125-CNS-30057 Wieloośrodkowe, randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, podwójnie pozorowane, kontrolowane placebo badanie porównujące skuteczność i bezpieczeństwo stosowania 2 schematów dawkowania (dożylnego/podskórnego i podskórnego) TEV-48125 z placebo w zapobieganiu występowaniu przewlekłego klasterowego bólu głowy. III TEV-48125 16 tygodni  
Stwardnienie rozsiane MS20052-0086 Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby badanie fazy II z grupą kontrolną otrzymującą placebo oraz równoległą, prowadzoną metodą otwartą grupą kontrolną otrzymującą aktywne leczenie (Tecfidera) oceniające skuteczność, bezpieczeństwo stosowania, tolerancję, farmakokinetykę i aktywność biologiczną M2951 u pacjentów z rzutową postacią stwardnienia rozsianego. II M2951 48 tygodni  
Badania planowane
wskazanie protokół
tytuł badania faza lek czas trwania badania
Choroba Parkinsona  ND0612H-012 Wieloośrodkowe, międzynarodowe, otwarte badanie dotyczące bezpieczeństwa stosowania ND0612, roztworu lewodopy/karbidopy podawanego w ciągłym wlewie podskórnym za pomocą systemu pompy w leczeniu osób z zaawansowaną chorobą Parkinsona (BeyoND). IIb ND0612 12 miesięcy
Choroba Parkinsona BEN01 Badanie fazy IIb mające na celu ustalenie dawki, bezpieczeństwa i skuteczności bawisantu w leczeniu nadmiernej senności dziennej w przebiegu choroby Parkinsona. Badanie CASPAR. BB-2001-201b Bavisant 14 tygodni  
Choroba Alzheimera E2609-G000-302 Prowadzone metodą podwójnie ślepej próby w grupach równoległych
z placebo w grupie kontrolnej, trwające 24 miesiące badanie mające na celu ocenę skuteczności oraz bezpieczeństwa E2609 u uczestników
we wczesnym stadium choroby Alzheimera.
III E2609 24 miesiące