Badania Kliniczne

Badania kliniczne – są to badania lekowe oceniające skuteczność (poprawy stanu zdrowia) i bezpieczeństwa (objawy niepożądane) nowego leku przeprowadzona u ludzi w celu potwierdzenia korzystnych wyników badań z nadzieją na wprowadzenie do praktyki medycznej leku o lepszym działaniu niż już dostępne na rynku farmaceutycznym. Uczestnictwo w badaniach klinicznych dla pacjentów jest całkowicie bezpłatne. W pierwszej kolejności pacjenci umawiani są na wizyty do lekarza zajmującego się daną jednostką chorobową. Wszystkie informacje dotyczące badania udziela lekarz podczas konsultacji.

Badania kliniczne, w których aktualnie prowadzona jest rekrutacja pacjentów

1. Miastenia

I. WN42636

 1. Tytuł – Randomizowane badanie fazy III z grupą kontrolną otrzymującą placebo, oceniające bezpieczeństwo, tolerancję i skuteczność Satralizumabu u pacjentów z miastenią uogólnioną z fazą otwartą
 2. Kryteria włączenia do badania: Pacjent musi mieć dodatnie przeciwciała anty-AChR lub anty-MuSK w badaniu przesiewowym

II. Viela Bio                                                                                                 

 1. Tytuł – Randomizowane badanie fazy III z grupą kontrolną otrzymującą placebo, oceniające bezpieczeństwo, tolerancję i skuteczność Inebilizumabu u pacjentów z miastenią uogólnioną z fazą otwartą.
 2. Kryteria włączenia do badania: Pacjent musi mieć dodatnie przeciwciała anty-AChR lub anty-MuSK oraz musi zażywać steryd oddzielnie lub w połączeniu z innymi lekami immunosupresyjnymi.

III. Regeneron R3918-MG-2018 

 1. Tytuł – Randomizowane badanie fazy III z grupą kontrolną otrzymującą placebo, oceniające bezpieczeństwo, tolerancję i skuteczność Pozelimab i Cemdisiran u pacjentów z miastenią uogólnioną z fazą otwartą.
 2. Kryteria włączenia do badania: Pacjent musi mieć dodatnie przeciwciała anty-AChR.

   

  IV. ALXN1720-MG-301

  1. Tytuł – Faza 3, randomizowana, podwójnie ślepa, kontrolowana placebo, równoległa, wieloośrodkowa badanie oceniające bezpieczeństwo i skuteczność ALXN1720 u dorosłych z uogólniona miastenia gravis.
  2. Kryteria włączenia do badania: Pacjent musi mieć ukończone ≥ 18 lat w momencie podpisania świadomej zgody, dodatni test serologiczny na obecność autoprzeciwciał AChR.

2. Choroba Parkinsona

I. CVL-751-PD-002

 1. 27-tygodniowe badanie fazy III, podwójnie ślepe, randomizowane, kontrolowane placebo, w grupach równoległych, z elastyczną dawką, mające na celu ocenę skuteczności, bezpieczeństwa i tolerancji tavapadonu we wczesnej chorobie Parkinsona
 2. Główne kryteria włączenia: Pacjenci w wieku 40-80 lat. Pacjenci z czasem trwania choroby (od momentu rozpoznania) <3 lat i diagnozą progresji w ciągu 3 lat przed badaniem przesiewowym.

II. CVL-751-PD-003

 1. Tytuł: Faza 3, podwójnie zaślepione, randomizowane, kontrolowane placebo, rónoległe grupy, elastyczna dawka, 27-tygodniowa próba oceny skuteczności, bezpieczeństwa i tolerancji tavapadonu jako terapii wspomagającej w chorobie Parkinsona u osób dorosłych leczonych dewodopą z fluktuacjami motorycznymi.
 2. Główne kryteria włączenia: Pacjenci w wieku 40-80 lat z podwierdzoną chorobą Parkinsona.

III. IRL790C005

 1. Tytuł: Randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo badanie fazy IIB oceniające skuteczność mesdopetamu w codziennych terminach bez uciążliwych dyskinez u pacjentów z chorobą Parkinsona
 2. Główne kryteria włącznia: Pacjenci w wieku 30-79 lat zdiagnozowani w kierunku choroby Parkinsona.

IV. CLR_18_06

 1. Tytuł: Randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo badanie fazy II K0706 u pacjentów z wczesną chorobą Parkinsona.
 2.  Główne kryteria włączenia: Pacjenci w wieku powyżej 50 roku życia. Zdiagnozowani w kierunku choroby Parkinsona.

V. ANVS-22001

 1. Tytuł: 6-miesięczne prospektywne, randomizowane, podwójnie ślepe, kontrolowane placebo badanie kliniczne badający skuteczność, bezpieczeństwo i tolerancję dwóch różnych dawek buntanetapu lub placebo u pacjentów z wczesną postacią choroby Parkinsona.
 2.  Główne kryteria włączenia: Pacjenci w wieku: 40-85, potwierdzona choroba wynikiem genetycznym.

3. Choroba Alzheimera

I. 17-AVP-786-305

 1.  Tytuł – Wieloośrodkowe, randomizowane badanie fazy 3 z podwójnie ślepą próbą, kontrolowane placebo, o równoległym projekcie, mające na celu ocenę skuteczności, bezpieczeństwa i tolerancji AVP-786 (bromowodorek deudekstrometorfanu [d6-DM]/siarczan kwonidyny [Q]) dla leczenie pobudzenia u pacjentów z otępieniem typu Alzheimera.
 2. Główne kryteria włączenia: Pacjenci w wieku 50-90 lat, zdiagnozowaniu zdiagnozowani w kierunku choroby Alzheimera z klinicznie istotnym, umiarkowanym/ciężkim pobudzeniem
   
  II. NN6535-4725
   
  1. Tytuł – Randomizowane, podwójnie ślepe, kontrolowane placebo badanie kliniczne badające wpływ i bezpieczeństwo doustnego semaglutydu u osób z wczesną chorobą Alzheimera (EVOKE plus)
  2. Kryteria włączenia do badania: Wiek 55-85, MCI lub łagodne otępienie typu Alzheimera według kryteriów NIA-AA 2018
   
   
   

  III. NN6535-4730

   
  1. Tytuł – Randomizowane, podwójnie ślepe, kontrolowane placebo badanie kliniczne badające wpływ ibezpieczeństwo doustnego semaglutydu u osób z wczesną chorobą Alzheimera (EVOKE).
  2. Kryteria włączenia do badania: Wiek: 55-85, MCI lub łagodne otępienie typu Alzheimera według kryteriów NIA-AA 2018.

4. Choroba Huntingtona

I. SOMCT03 / SOM3355

 1. Tytuł: Faza IIb, randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo badanie w równoległych grupach oceniające skuteczność i bezpieczeństwo dwóch dawek SOM3355 u pacjentów cierpiących na chorobę Huntingtona z ruchami choreicznymi
 2. Główne kryteria włączenia: Pacjenci w wieku powyżej 21 roku życia z potwierdzoną chorobą testem genetycznym.

  II. BN42489

   
  1. Tytuł – faza II, randomizowana, podwójnie zaślepiona, kontrolowane placebo, ustalanie dawki badanie oceniające bezpieczeństwo, biomarkerów i skuteczności tominersen w osobach z prodromalny i wczesny manifest choroba Huntingtona.
  2. Kryteria włączenia do badania: Wiek 25-50, potwierdzona choroba wynikiem genetycznym.
   
 3.  

5. Psychozy

6. Stwardnienie rozsiane

I. MS200527_0082

 1. Tytuł: Wieloośrodkowe, randomizowane, równoległe badanie fazy III, podwójnie ślepe, podwójnie pozorowane, aktywnie kontrolowane badanie ewobrutynibu w porównaniu z teryflunomidem u pacjentów z nawracającym stwardnieniem rozsianym w celu oceny skuteczności i bezpieczeństwa.
 2. Główne kryteria właczenia: Pacjenci w wieku 18-55 lat zdiagnozowani w kierunku rzutowo-remisyjnego stwardnienia rozsianego.

II. GN42272

 1. Tytuł: Wieloośrodkowe, randomizowane, podwójnie ślepe, podwójnie pozorowane, równoległe badanie fazy III w grupach mające na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa fenebrutynibu w porównaniu z teryfunomidem u dorosłych pacjentów z nawracającym stwardnieniem rozsianym.
 2. Główne kryteria włączenia: Pacjenci w wieku 18-55 lat zdiagnozowani w kierunku stwardnienia rozsianego.

7. Spastyczność

I. D-FR-10200-001

 1. Tytuł: Zintegrowane badanie fazy I/II, wieloośrodkowe, podwójnie zaślepione, randomizowane, kontrolowane z dysportem i placebo, z eskalacją dawki i ustalaniem dawki w celu oceny bezpieczeństwa i skuteczności IPN10200 w leczeniu spastyczności kończyny górnej u dorosłych.
 2. Główne kryteria włączenia: Pacjenci w wieku 18-65 z występującą spastycznością.

8. Migrena

I. BHV3000-404
 
 1. Tytuł- Faza 4 Randomizowana, podwójnie ślepa, kontrolowana placebo badanie oceniające skuteczność i bezpieczeństwo leku Rimegepant w profilaktyce epizodycznej migreny z wielokrotnym dawkowaniem schematy.
 2. Kryteria włączenia do badania: Wiek wystąpienia migreny przed 50 rokiem życia. Występowanie 4-14 napadów migreny miesięcznie w ciągu ostatnich 3 miesięcy przed pierwszą wizytą w badaniu.

9. Padaczka

Propozycje nowych badań

Karolina Tomala

Email: karolina.tomala@neurologia.org.pl
Tel. +48 663 506 016

Koordynatorzy Badań Klinicznych

Karolina Tomala
Karolina Tomala

Email: karolina.tomala@neurologia.org.pl
Tel. +48 663 506 016

Magdalena Pachel

Email: magdalena.pachel@neurologia.org.pl
Tel. +48 663 506 021

Olga Frączek
Olga Frączek

Email: olga.fraczek@neurologia.org.pl
Tel. +48 601 426 125

Jak zgłosić się do badania klinicznego? Pacjent może zgłosić się do udziału w badaniu poprzez kontakt z rejestracją lub formularz zgłoszeniowy.

Zgłoszenie do badania

  Pielęgniarki Badań Klinicznych

  Barbara Fara
  Barbara Fara

  Email: barbara.fara@neurologia.org.pl

  Milena Gad
  Milena Gad

  Email: milena.gad@neurologia.org.pl

  Olena Fedorenko
  Olena Fedorenko

  Email: olena.fedorenko@neurologia.org.pl